§ 01. Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er Ishøj Tennis & Padel Klub, forkortet ITPK. Foreningens hjemsted er Ishøj kommune.

§ 02. Foreningens formål.

Det er foreningens formål at tilbyde tennis og padel, samt at skabe samvær, trivsel og glæde ved fælles aktiviteter, der tilgodeser medlemmernes behov og interesser.

§ 03. Medlemskab af organisationer.

Foreningen er medlem af: DGI, Dansk Tennis Forbund (DTF), Tennis Øst, Dansk Padel Forbund (DPF) og Ishøj Idrætsråd (2i).

§ 04. Optagelse af medlemmer.

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har udfyldt indmeldelsesblanket og dermed accepterer foreningens vedtægter. Optagelse af umyndige som medlemmer i foreningen, kræver samtykke fra forældre/værge. Optagelse er gyldig når kontingentet er indbetalt til foreningen.

§ 05. Kontingent.

Foreningens kontingent fastsættes på en generalforsamling. Kontingent opkræves forud for en sæson af gangen pr. 1. maj og dækker hele sæsonen frem til 30. april.

§ 06. Udmeldelse – eksklusion.

Til gyldig udmeldelse i løbet af sæsonen kræves, at den sker skriftligt til foreningen med 14 dages varsel. Er et medlem i kontingentrestance udover den af bestyrelsen fastsatte frist, (som skal være medlemmet skriftligt bekendt eller påført indbetalingsblanket), kan vedkommende slettes uden forudgående meddelelse. Ingen, der er udelukket på grund af kontingensrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har indbetalt sin gæld til foreningen. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Medlemmet kan kræve beslutningen om eksklusion afgjort på førstkommende generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettige medlemmer stemmer herfor.

§ 07. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved opslag i klubhuset, og samtidig annoncering via elektronisk e-mail/sms eller post. Alternativt kan indkaldelsen annonceres i et evt. klubblad eller i en lokal avis. Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag sendes til medlemmer senest 2 dage før generalforsamlingen. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 18 år, for medlemmer under 18 år har en forældre/værge pr. familie stemmeret. Stemme kan kun afgives ved personligt fremmøde, ingen kan afgive mere end èn stemme pr. afstemning. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke ved eksklusion jf. § 06, vedtægtsændringer jf. § 12 og foreningens ophør jf. § 13. ”Blanke” stemmer ( hverken for eller imod ) tæller altid som gyldigt afgivet stemme. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot et medlem ønsker det. Dirigenten underskriver referatet.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter

 1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget herunder fastsættelse af kontingent for det kommende sæson.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af formand i lige år.
 6. Valg af kasserer i ulige år.
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter hvert år.
 10. Valg af en revisor i lige år.
 11. Valg af en revisor i ulige år.
 12. Valg af en revisorsuppleant hvert år.
 13. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for to år, suppleanter for et år. Suppleanter der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling. 

§ 08. Bestyrelsen – valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Korrespondance og forhandlinger med offentlige myndigheder må finde sted når det er forelagt formanden og godkendt. Foreningen tegnes af formanden, eller et flertal af bestyrelsens medlemmer. Formand og kasserer skal være økonomisk myndige. Øvrige der vælges til bestyrelsen skal være fyldt 18 år. Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg. Bestyrelsen nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg. 

§ 09. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 15 stemmeberettige medlemmer skriftligt, indeholdende motiveret dagsorden, ønsker dette. Generalforsamlingen afholdes, senest en måned efter at begæring er fremsat over for bestyrelsen. Indkaldelse, som til ordinær generalforsamling, jf. § 07. Dagsorden skal altid indeholde de punkter der ønskes behandlet.

§ 10. Regnskab.

Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december. Det reviderede driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisorerne, forelægges den ordinære generalforsamling.

§ 11. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen og angivne tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 12. Foreningens opløsning.

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis over halvdelen, men ikke ¾ af de stemmeberettigede, stemmer for en nedlæggelse af foreningen, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, fra 4 til 8 uger efter, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet. Ved foreningens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny forening, evt. ved sammenlægning, opbevares foreningens aktiver i kommunalt regi i 2 år, hvorefter bestyrelsen foranlediger disse fordelt til almennyttigt idrætsarbejde i kommunen.

Vedtægterne er senest ændret og godkendt, på den ordinære generalforsamling, den 13 marts 2023 

Foreningen Ishøj Tennisklub er stiftet den 4. maj 1977.
ITK udvides pr. 1. maj 2023 med også at tilbyde Padel som sportgren.
Foreningen skifter pr. 1. maj 2023 navn til: Ishøj Tennis & Padel Klub (ITPK)